TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CHÂU THÀNH

Giám đốc: Ông Trần Phú Hào

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Thể dục thể thao

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Thoại Em

Học hàm/ Học vị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Địa lý

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 

Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Oanh

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ Kinh tế

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Đại học Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

 

Nguyên tắc phân công và thực hiện công tác của Tập thể lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành

1. Giám đốc chịu trách nhiệm toàn diện trước Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Trung tâm.

2. Các Phó giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác và phụ trách các tổ chuyên môn, đoàn thể được Giám đốc phân công; sử dụng quyền hạn của Giám đốc để giải quyết các công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về các quyết định của mình. Đối với những vấn đề quan trọng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực, phức tạp hoặc nhạy cảm, cần xin ý kiến Giám đốc trước khi quyết định. Tổ trưởng các tổ chuyên môn thuộc Trung tâm là người chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị; Chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trung tâm về chất lượng, hiệu quả, tiến độ công việc được giao của tổ chuyên môn mình;  Phân công công việc cụ thể cho cấp Phó và cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; đôn đốc, kiểm tra cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả những công việc được giao; quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị mình về kỷ luật lao động, ý thức trách nhiệm; Báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kết quả công tác và công việc được giao với Lãnh đạo Trung tâm và trước cuộc họp giao ban theo qui định; tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm những công việc được giao; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về mọi hậu quả, nếu giải quyết công việc có liên quan đến các đơn vị khác mà không thực hiện đúng quy định trên. Khi phối hợp với các tổ, đoàn thể khác trong Trung tâm, nếu có những vấn đề chưa thống nhất hoặc vấn đề mới phát sinh phải báo cáo Phó giám đốc phụ trách để xem xét, giải quyết; Tổ trưởng có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất với Lãnh đạo Trung tâm những ý kiến liên quan trực tiếp đến các vấn đề mình phụ trách và ý kiến về công việc chung của Trung tâm.

3. Ngoài nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể được phân công, các Phó Giám đốc, Tổ trưởng chuyên môn, trưởng các đoàn thể thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

4. Trong quá trình giải quyết công việc, Phó giám đốc phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau, đảm bảo mọi hoạt động của Trung tâm được thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch. Trường hợp không thống nhất được ý kiến giữa các Phó Giám đốc khi xử lý công việc thì Phó Giám đốc chủ trì giải quyết công việc báo cáo Giám đốc xem xét Quyết định; Tổ trưởng các tổ và trưởng các đoàn thể phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau, đảm bảo mọi hoạt động của Trung tâm được thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch. Trường hợp không thống nhất được ý kiến giữa các tổ trưởng khi xử lý công việc thì Tổ trưởng được giao chủ trì giải quyết công việc báo cáo Phó Giám đốc phụ trách Tổ xem xét Quyết định.

5. Giám đốc và Phó Giám đốc không giải quyết các công việc đã phân cấp hoặc thẩm quyền giải quyết của các Tổ chuyên môn và các đoàn thể.

6. Hàng tuần và khi cần thiết, Giám đốc tổ chức họp giao ban lãnh đạo để các Phó Giám đốc và Tổ trưởng, trưởng các đoàn thể báo cáo công việc chỉ đạo, kết quả thực hiện các vấn đề đang vướng mắc hoặc các công tác khác mà Giám đốc thấy cần trao đổi tập thể.

Ban giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Châu Thành