STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Số điện thoại

Email

1

Lê Thị Hồng Loan

Tổ trưởng

Đại học Sư phạm Sinh học

0982601156

lethihongloan84@gmail.com

2

Nguyễn Ngọc Nguyên

Tổ phó

Đại học Sư phạm Hóa học

0943670401

nnnguyen28071986@gmail.com

3

Huỳnh Ngọc Phương Loan

Thành viên

Đại học Ngôn ngữ Anh

0974010208

hnploan@gmail.com

4

Huỳnh Phú Quí

Thành viên

Đại học Điện

0975249094

giauatr@gmail.com

5

Vũ Đức Minh

Thành viên

Đại học Sư phạm Ngữ văn

0346166426

minhv5473@gmail.com

6

Đào Thị Tuyết Nhung

Thành viên

Đại học Quản lý văn hóa

0375720872

daotuyetnhungchanh@gmail.com

7

Ngô Thị Quế Sơn

Thành viên

Trung cấp Kế toán

0986136588

ngothiqueson3322@gmail.com

8

Lê Tạ Ánh Thoa

Thành viên

Đại học Sư phạm Vật lí

0984706125

thoale152@gmail.com

Tham mưu giúp Ban giám đốc về liên kết đào tạo với các trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở đào tạo nghề để phối hợp thực hiện đồng thời chương trình GDTX và trung cấp nghề theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xây dựng kế hoạch, nội dung, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch giáo dục văn hóa, giáo dục hướng nghiệp và đào tạo nghề;  Phối hợp với các tổ chuyên môn xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch giáo dục, đề xuất công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác thi đua khen thưởng;  Phối hợp với các tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá, xếp loại giáo viên định kỳ hàng tháng, học kỳ và năm học; Đề xuất và thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải tiến công tác giáo vụ, nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc về tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; Báo cáo Ban Giám đốc tình hình mọi mặt của tổ theo quy định; Tham gia Ban an ninh Trung tâm, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật và các hội đồng khác theo quy định;  Phối hợp với Đoàn Thanh niên, GVCN xử lý học sinh vi phạm nội quy và đề xuất hình thức kỷ luật;

Trực tiếp lập báo cáo thống kê cuối kỳ, cuối năm, cuối khóa học; Ghi chép đầy đủ, trung thực biên bản các cuộc họp; Trực tiếp rà soát, hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh đầu vào các lớp GDTX, các lớp nghề, cùng Tổ TVHN-DN và Liên kết đào tạo – sản xuất kinh doanh và dịch vụ, hoàn thiện các hồ sơ đầu vào và hồ sơ trợ cấp học phí cho HS học.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc giao.

Ban Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành