CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

 

I. ĐỊA CHỈ

Địa chỉ: Ấp Hòa long 1, Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 666 755;        

II. LÃNH ĐẠO

Ông: Trần Phú Hào                   - Giám đốc

Ông: Nguyễn Ngọc Thoai Em   - Phó giám đốc phụ trách chung

Ông: Lê Văn Oanh                    - Phó giám đốc                                                  III. CHỨC NĂNG

1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Châu Thành chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Châu Thành có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở tại huyện Châu Thành.

IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Châu Thành thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Nhiệm vụ:

1.1. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên, bao gồm: Chương trình đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học; chương trình bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; chương trình đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; chương trình chuyển giao công nghệ, chương trình đào tạo khác có thời gian đào tạo dưới 03 tháng. Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật và các chính sách khác theo quy định của pháp luật;

1.2. Tổ chức xây dựng hoặc lựa chọn và phê duyệt chương trình, giáo trình đào tạo, học liệu của Trung tâm theo quy định;

1.3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh;

1.4. Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động của Trung tâm được giao theo quy định của pháp luật;

1.5. Tổ chức lao động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phục vụ đào tạo;

1.6. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

1.7. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định;

1.8. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh;

1.9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người học;

1.10. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp;

1.11. Quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

1.12. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động của Trung tâm học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

1.13. Thực hiện việc cung cấp số liệu về hoạt động của Trung tâm để thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

1.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn:

2.1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động;

2.2. Được tổ chức đào tạo chương trình giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2.3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng nghề theo quy định của pháp luật;

2.4. Được liên kết với Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp để tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông đối với học sinh học trình độ trung cấp có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ được thực hiện chương trình giáo dục quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 của Luật Giáo dục (trừ chương trình đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp) khi được cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép;

2.5. Được liên kết đào tạo với trường cao đẳng, trường trung cấp để thực hiện chương trình đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường cao đẳng, trường trung cấp (đơn vị chủ trì liên kết đào tạo) chịu trách nhiệm cấp bằng tốt nghiệp cho người học theo quy định;

2.6. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo của Trung tâm;

2.7. Được sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công;

2.8. Được quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

2.9. Được tham gia đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đối với các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

2.10. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ Hành chính – Tổng hợp.

2. Tổ Giáo dục thường xuyên.

3. Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp.

4. Tổ Liên kết đào tạo – Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ.

5. Công đoàn.

6. Đoàn Thanh niên.

 BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDNN-GDTX CHÂU THÀNH